RSS Feed

Những bức ảnh lịch sử quý hiếm bên bờ sông Bến Hải

Posted on

About anhpoly

Sống và làm những gì mình thích

One response »

  1. Vãi đạn bác kiếm mấy ảnh ở đâu thế. Xem mấy cái biểu ngữ mà tức nổ cả mắt, miền Bắc đói ăn mà vẫn lập Thửa ruộng miền Nam, gạo cho tiền tuyến, thế mà…
    Thôi, lịch sử đã qua, người thắng có quyền nói xấu kẻ thua, nhưng là người một nhà tốt nhất không nói nữa. Xem mấy cái ảnh lại nhớ phim JSA của HQ

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: